Algemene Voorwaarden

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige dienstverlening van CrossFit Brug 6, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

De overeenkomst wordt gesloten tussen het lid en CrossFit Brug 6 BVBA met als handelsnaam CrossFit Brug 6, hierna CrossFit Brug 6 genoemd.

Algemeen

Op alle door CrossFit Brug 6 gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Brug 6

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Brug 6. CrossFit Brug 6 is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datumwaarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Brug 6 te zijn ontvangen.

Lidmaatschap

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die overeenkomt met de duur van de door het lid gekozen overeenkomst.

Het contract gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald voor de duur van het aangegane contract. Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Brug 6 worden overgedragen.

Als het lid jonger dan 18 jaar oud is, wordt geacht dat zijn of haar wettige vertegenwoordiger(s) op de hoogte zijn van het aangaan van een overeenkomst met CrossFit Brug 6

Lidmaatschapsgelden

Bij contante betaling of overboeking dient de maand vooruit te betaald. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van domiciliering plaatsvindt, zal deze op of rond op datum van de eerste aankoop voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Brug 6 een bedrag van€ 5 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Brug 6 te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Brug 6 over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Brug 6 over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Brug 6 in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Brug 6 is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Privacy

CrossFit Brug 6 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging lidmaatschap

Indien het lid zijn lidmaatschap niet 1 maand voor de einddatum schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal een opzegtermijn van één maand gelden.

Bij het vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Brug 6 bevoegd om administratiekosten in rekening te brengen. Deze zijn afhankelijk van wanneer het lidmaatschap vroegtijdig wordt beëindigd.

Alle andere wijzen van beëindigen, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen via de bank, worden beschouwd als onrechtmatige

verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd.

Opzegging dient via email te gebeuren naar het emailadres

info@crossfitbrug6.be

Pauzeringen

Zoals beschreven in onze overeenkomst, heb je de optie om je abonnement te pauzeren bij blessure/ziekte, zwangerschap, of reizen. Bij elke pauzering zal €25,00 (inclusief administratiekosten) worden aangerekend.

Pauzering van je abonnement dient minstens 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd. Pauzeringen worden gelimiteerd tot een minimum van 1 maand, en een maximum van 3 maanden.

Openingstijden

CrossFit Brug 6 is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Brug 6 is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Brug 6 is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Brug 6 te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Brug 6 kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Personal training/Voedingsbegeleiding

CrossFit Brug 6 biedt privé begeleiding aan in de vorm van personaltraining/voedingsbegeleiding, tegen betaling. Deze diensten zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

Aansprakelijkheid

CrossFit Brug 6, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van hetlid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van

opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Brug 6 of haar leidinggevenden.

CrossFit Brug 6, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Brug 6 of haar leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Brug 6, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Brug 6 aangerichte schade.

Klachten

Het lid dient klachten in eerste instantie aan de trainer(s) mee te delen en in tweede instantie schriftelijk aan CrossFit Brug 6 kenbaar te maken, uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft gecontateerd. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest

CrossFit Brug 6 box rules

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekeninghoudend met de geldende huisregels. Deze box rules zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.

U dient zich te houden aan de door CrossFit Brug 6 gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Brug 6 gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zalleiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Deelname aan de training

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal 60 minuten voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.crossfitbrug6.be of via de SPORTBIT applicatie. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Annulering deelname training

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via www.crossfitbrug6.be of via de SPORTBIT applicatie, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Als een lid zich herhaaldelijk niet uitschrijft is CrossFit Brug 6 gerechtigd zijn/haar abonnement voor een week te schorsen.

Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Brug 6 opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Brug 6 is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Brug 6 te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Overige bepalingen

Alle mededelingen aan CrossFit Brug 6 zullen worden toegestuurd (via gewone post of per aangetekend schrijven) op het adres te Beerse, Nijverheidsstraat 12.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Brug 6 beoordeeld en beslist.

Door het aangaan van een ledenaccount bij CrossFit Brug 6 erkent het lid alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst te hebben gelezen en begrepen. Het lid erkent dat hij of zij weet dat deze overeenkomst kan worden geraadpleegd op de site: www.crossfitbrug6.be